porcat.org

Com es farà la comunicació de les prescripcions veterinàries?

Consideracions generals:

 • És una obligació dels veterinaris que prescriuen.
 • A partir de 2019.
 • Comunicacions mensuals.
 • Antibiòtics per animals de producció.
 • Comunicació a la Comunitat Autònoma (CA) on estigui l’explotació.
 • Cada CA estableix el seu sistema de comunicació. En el cas de Catalunya serà la plataforma GTR.
 • Dades mínimes a comunicar: no són totes les de la recepta.
 • S’ha de fer d’acord amb el nomenclator (base de dades) de l’AEMPS.

Dades mínimes:

 • Prescripció ordinària/excepcional.
 • Pinso medicamentós o antibiòtic.
 • NIF del prescriptor (Nom i cognoms).
 • Número de col.legiat, amb format PPNNNNN.
 • Número de recepta.
 • Data de prescripció.
 • Denominació del medicament* (Codi Nacional).
 • Forma farmacèutica* (Codi Nacional).
 • Format* (Codi Nacional).
 • Número d’envasos (en cas d’antibiòtics).
 • Dosificació de la premescla i quantitat de pinso medicamentós (en cas de pinso medicamentós).
 • Espècie animal de destí*.
 • Codi d’explotació REGA*.

*Dades a validar (nomenclàtor o REGA).

Principis bàsics a Catalunya:

 • Explotacions de Catalunya.
 • Aplicació GTR / Gestió sanitària / Prescripcions veterinàries.
 • Usuaris possibles:
  • Usuari veterinari.
  • Usuari entitat ramadera.
  • Usuari gestor de prescripcions.
 • Sistemes de comunicació.
  • Fixers excel estandaritzats.
  • Servei web, mitjançant plataformes informàtiques existents.
 • És un sistema per la comunicació de les prescripcions, no és una aplicació per fer receptes.

Usuaris:

 • Alta prèvia dels usuaris mitjançant formulari/s en paper.
 • Grau de vinculació.
  • Veterinaris: qualsevol explotació de Catalunya.
  • Entitats ramaders: veterinaris vinculats / explotacions vinculades.
  • Gestors de prescripcions: veterinaris vinculats.
 • Possibilitat d’utilització de diferents perfils simultàniament.
 • En el cas que la comunicació es faci a través d’una entitat ramadera/gestor de prescripcions - vinculació prèvia entre ambdues parts.

Funcionalitats:

 • Carregar dades
  • Mitjançant fitxers estandaritzats (Excel).
  • Per Servei Web (SW) en cas de disposar d’una plataforma informàtiva que ho permeti.
 • Consultar l’estat de les càrregues realitzades i visualització d’errors.
 • Consultar totes les seves dades: veterinaris / entitats ramaderes / gestors.
 • Eliminar o modificar dades dins dels 30 dies segürnts a la data de la comunicació.
 • Extracció taules mestre.

Càrrega de dades en fitxers estandaritzats (excel)

 • Dins de ‘prescripcions veterinàries - càrrega de fitxers’.
 • Funcionalitat existent al GTR per altres processos (ex -vacunacions d’Aujeszky).
 • Estats de recepció dels fitxers:
  • ‘en procés
  • ‘amb errors’
  • ‘carregat’
 • El sistema retornarà un codi GTR per a cadascun dels registres gravats, necessari en el cas que es que vulguin fer modificacions a posteriori.
 • En el cas d’errors, no es carregarà cap registre del fitxer fins que no s’hagin corregit els errors.
 • Es crearà un missatge d’errors perquè es puguin fer les modificacions necessàries i tornar a carregar els fitxers.

Càrrega de dades mitjançant el Servei Web (SW)

 • Aquest servei permetrà registrar dades de les prescripcions veterinàries al GTR, des d’aplicacions informàtiques privades mitjançant trucades per SW.
 • El sistema informarà de la recepció correcta o no de les dades i d’un llistat dels errors.
 • El sistema retornarà un codi GTR per a cadascun dels registres gravats, necessari en el cas que es vulguin fer modificacions a posteriori.

Consulta de procesos

 • Els procesos no són immediats.
 • El sistema permetrà visualitzar l’estat dels procesos.
 • Estats de recepció dels fitxers:
  • “en procés”
  • “amb errors”
  • “carregat”

Consulta i gestió de dades

 • Consulta de les dades pròpies que ja estiguin al sistema.
 • Estats dels registres:
  • Carregat GTR – codi GTR
  • Carregat PRESVET – codi PRESVET
  • Eliminat
 • Possibilitat de modificar/eliminar dades comunicades (dins dels 30 dies posteriors).
 • Modificació mitjançant formulari/fitxer/SW.
 • Filtres.
 • Extracció de dades en fitxer o pdf.

Validacions

 • Validacions de format.
 • Validacions de contingut.
  • Vinculacions.
  • Codi REGA explotació : CAT i existent.
  • Denominació del medicament.
  • Forma farmacèutica (Codi Nacional).
  • Format (Codi Nacional).
  • Taula espècies (Codi Nacional).
 • Nomenclator veterinari:
 • Base de dades de l’AEMPS.
 • Disponible al web de l’AEMPS a https://cimavet.aemps.es//cimavet/nomenclator.jsp
 • Informació bàsica per la prescripció electrònica i també de consulta.

Nomenclator

 • Informació bàsica per la prescripció electrónica i també de consulta.

Notícies

15-jun-18

La vaga a Le Porc Gourmet, suspesa

Segons publiquen diversos mitjans, ha estat suspesa la vaga de treballadors de Le Porc Gourmet que estava convocada pel dilluns
Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.