porcat.org

Les granges s’hauran d’adaptar a les millors tècniques disponibles (MTD’s)

Quines granges s’hi han d’adaptar?

Totes les explotacions d’Annex I, a excepció de les de cicle tancat: granges de 750 truges, 2.000 porcs d’engreix de més de 30Kg o 2.500 porcs de més de 20 Kg.

Quins són els terminis per adaptar-s’hi?

  • Per les activitats noves, que es presentin ara: aplicació inmediata. Si es tracta d’una ampliació de les instal·lacions, només s’exigirà el compliment a la part nova.
  • Resta d ‘instal·lacions: febrer 2021.

Quina és la normativa aplicable?

  • DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2017/302 DE LA COMISIÓN de 15 de febrero de 2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de corral o de cerdos
  • DIRECTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 24  de  noviembre de 2010 sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación)
  • Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación
  • LLEI 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

Què són les MTD’s, i quins canvis suposen?

  • Les MTD’s són 30 mesures ambientals destinades a reduir les emissions industrials, en compliment de la normativa europea.
  • La majoria de mesures actualment ja es compleixen.
  • Pel porcí, la mesura que pot suposar un efecte més directe és la obligatorietat de cobrir les basses. La normativa permet qualsevol coberta flexible, com làmines de plàstic , materials lleugers a granel, costra natural o palla.

Actualment des de l’administració, tant catalana com espanyola, s’està elaborant el check-list definitiu per al compliment de les mesures, així com els valors d’emissions per realizar els càlculs. Les 30 mesures són les següents:

MTD 1. Complir un sistema de gestió ambiental

MTD 2 Complir bones pràctiques ambientals

MTD 3 Gestió nutricional: reduir el nitrogen excretat i emissions d’amoníac

MTD 4 Gestió nutricional: reduir el fòsfor total excretat

MTD 5 Ús eficient de l’aigua

MTD 6 Emissió d’aigües residuals: reduir la generació

MTD 7 Emissió d’aigües residuals; reduir l’abocament

MTD 8 Ús eficient de l’energia

MTD 9 Soroll: gestió

MTD 10 Soroll: reducció

MTD 11 Reduir les emissions de pols

MTD 12 Emissió d’olors: pla de gestió

MTD 13 Emissió d’olors: reducció d’emissió

MTD 14 Fems: reduir emissions d’amoníac atmosfèriques

MTD 15 Fems: reduir emissions al sòl i a l’aigua

MTD 16 Emmagatzematge de purins: reduir emissions d’amoníac en dipòsits

MTD 17 Emmagatzematge de purins: reducció d’emissions d’amoníac en basses

MTD 18 Emmagatzematge de purins: evitar emissions al sòl i a l’aigua

MTD 19 Emmagatzematge de purins: tractaments per reduir emissions, olors i patogens

MTD 20 Aplicació al camp: reduir les emissions al sòl, aigua i atmosfera de N, P i patogens

MTD 21 Aplicació al camp: reduir les emissions d’amoníac durant l’aplicació dels purins

MTD 22 Aplicació al camp: Reduir les emissions d’amoníac mitjançant l’enterrat ràpid.

MTD 23 Reduir el global d’emissions d’amoníac

MTD 24 Supervisar el nitrogen i fòsfor total excretat

MTD 25 Supervisar les emissions totals d’amoníac a l’atmosfera

MTD 26  Supervisar l’emissió d’olors

MTD 27 Supervisar l’emissió de pols

MTD 28 Supervisar la depuració de l’aire

MTD 29 Supervisió i controls periòdics (consum d’aigua, energia elèctrica…)

MTD 30 Reduir les emissions d’amoníac a l‘atmosfera (mesures especifiques per al porcí)

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.