porcat.org

Projecte de Decret sobre la PAE a Catalunya

Des de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia s’està treballant en el nou Decret sobre la producció agroalimentària a Catalunya per adaptar-se a les modificacions de la normativa europea, a més de respondre al mateix creixement del sector ecològic a Catalunya.

L’objectiu és desenvolupar i concretar la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que va regular de nou l’àmbit de la producció agroalimentària ecològica, amb l’objectiu de millorar el règim de control i adaptar-lo a la modificació de la normativa marc reguladora d’aquesta matèria, establerta pel Reglament (CE) 834/2007 del Consell, de 28 de juny de 2007, sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics, especialment pel que fa a naturalesa i règim de funcionament del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica.

El document consta de cinc capítols  que fan referència a:

  • Disposicions generals del sistema de producció ecològica i del seu control, a més de les condicions d’ús dels termes referits a la producció ecològica.
  • El règim de control i certificació de la producció ecològica, i en ell s’especifica quins operadors ecològics estan subjectes a aquest règim i quins estan exempts de control.
  • Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. Esmenta la seva naturalesa i en concreta les competències i funcions, així com els seus membres.
  • Registre d’operadors ecològics de Catalunya, que és gestionat pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, i és el registre administratiu on s’inscriuen tots els operadors ecològics de Catalunya subjectes al règim de control de la producció ecològica.
  • Els drets i els deures dels operadors.
  • El Règim electoral del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, d’acord al qual s’escullen els càrrecs electes de la Junta Rectora.

Notícies

03-mai-18

Projecte de Decret sobre la PAE a Catalunya

Des de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia s’està treballant en el nou Decret sobre la producció agroalimentària a Catalunya per adaptar-se a les modificacions de la normativa europea
Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.