porcat.org

El MAPA actualitza el Programa Nacional de Vigilància Sanitària Porcina davant la PPA

El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha publicat una actualització del Programa Nacional de Vigilància Sanitària Porcina, per a reforçar els continguts relacionats amb la prevenció de la pesta porcina africana (PPA) davant l'amenaça que suposa que aquesta malaltia en expansió a Europa entri en el territori espanyol.

El document arrenca amb contundència dient que "el sector porcí espanyol és el principal sector ramader al nostre país, a més de posicionar-se entre els principals productors a nivell europeu i mundial" i destaca que "la seva estabilitat depèn, en gran manera, del nivell d'exportacions d'animals vius i els seus productes, tant a altres Estats membres com a tercers països", una dependència que s'ha incrementat en els darrers anys.

Així mateix, remarca que "el manteniment de la cabana porcina nacional com a lliure de malalties de declaració obligatòria és crucial per al correcte funcionament d'aquest flux comercial i, per consegüent, per a la rendibilitat de les explotacions porcines i del sector en el seu conjunt".

Des de l'any 2006 ha desenvolupat un Programa de Vigilància Serològica del bestiar porcí, que estableix les bases tècniques per a la vigilància de malalties infeccioses com la PPA i que es desenvolupen i adapten a través del Programa Nacional de Vigilància Sanitària Porcina. En el context actual, el MAPA ha hagut de fer un pas més i exposa, en la introducció d'aquest document, el següent:

"Sobre la base dels resultats de l'anàlisi de risc motivat pel canvi de situació epidemiològica causat per l'increment en la incidència de Pesta Porcina Africana (PPA) als països del centre i est d'Europa, i seguint les recomanacions de la Comissió Europea, es fa necessari mantenir els esforços de vigilància a fi d'aconseguir una detecció precoç en el cas que es produeixi la incursió de virus de la PPA a Espanya, optimitzant en tot moment els recursos disponibles."

Aquest pla, que no té una durada determinada, sinó que es desplegarà de manera anual per un temps indeterminat i està enfocat a la detecció precoç de les malalties que han tingut més repercussió en el sector, que són la pesta porcina clàssica (PPC) i la PPA, "sense menyscapte de qualsevol altra malaltia de declaració obligatòria que pugui afectar el sector porcí".

Aquest Programa de Vigilància consta d'un component passiu i un altre actiu.

  • El component passiu es fonamenta en campanyes d'informació i conscienciació, a càrrec de les autoritats competents de cada Comunitat Autònoma, per a la detecció precoç de possibles casos de PPA i la comunicació de casos compatibles amb aquestes malalties.
  • El component actiu abasta tres tipus d'accions, que són les següents:
  • Vigilància serològica d'explotacions, amb mostreig serològic periòdic d'una mostra de la població de manera que sigui representativa del cens porcí nacional.
  • Vigilància en moviments intracomunitaris i de tercers països: anàlisi serològica i virológica de partides d'animals procedents de moviments intracomunitaris i/o de tercers països.
  • Vigilància en la fauna silvestre (senglars).

Cal destacar que el pla estableix una vigilància especial en les condicions de neteja i de desinfecció dels vehicles de transport d'animals vius que procedeixin dels països de major risc en relació amb la possibilitat d'entrada del virus de la PPA. "Els vehicles de transport són una via freqüent de propagació de les malalties que s'atribueixen al transport, de manera que el 24% dels casos de propagació de malalties s'atribueixen al transport", exposa el document. Per això, el pla de vigilància especial que s'establirà per al transport d'animals vius requerirà tant controls físics com documentals. Precisament, PORCAT ha reclamat més mesures per a millorar la neteja i desinfecció dels vehicles que transporten animals vius i procedeixen d'altres països, per la qual cosa espera que les mesures contemplades sobre el paper es traslladin de manera efectiva a la pràctica.

Punxa aquí per a veure complet el Programa Nacional de Vigilància Porcina Sanitària.

Notícies

31-oct-22

L’Agencia de la Natura de Catalunya presenta els seus objectius

A través de l’Agència es vol donar major capacitat executiva a la protecció, la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l'estudi del medi natural de Catalunya. PORCAT reclama que aquests objectius siguin compatibles amb l'activitat ramadera.
Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.