porcat.org

Noves assignacions del Nitrogen de referència per explotacions porcines

El Departament d’Agricultura està publicant les assignacions definitives del nitrogen de referència (N-ref) per totes les explotacions de Catalunya. La darrera publicació, del 17 de maig, correspon al N-ref per les explotacions incloses en plans conjunts.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d’alçada davant la persona titular del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació al DOGC (17 de maig).

Us adjuntem:

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.