porcat.org

Novetats del projecte de RD de normes bàsiques d’ordenació de les explotacions porcines

El Ministeri d’Agricultura va publicar fa uns dies el projecte de reial decret pel qual s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de les explotacions porcines intensives, en substitució de l’actual RD 324/2000, després de l’evolució que ha experimentat el sector.

El projecte de RD es troba en l'últim tràmit legal abans de la seva publicació definitiva. 

A continuació presentem les novetats més destacades:

 • Classificació de les granges: es defineix una nova classificació de les granges, segons:
  • Tipus de granja, poden ser de producció i reproducció, granges de tractants o iperafors comercials, centres de concentració de bestiar porcí, punts de control, granges de quarantena o centres d’agrupament de reproductors de rebuig.
  • L’orientació o classificació zootècnica, poden ser de selecció, multiplicació, recria de reproductores, transició de reproductores nulípares, centres de recollida d’esperma porcí, producció (cicle tancat/producció de garrins/tipus mixte), transició de garrins o engreix (convencional/ de desmam a acabat).
  • Capacitat productiva: granja reduïda, grup primer: fins a 120 UGM; grup segon: 120-480 UGM o grup tercer: 480-720 UG.
 • Noves responsabilitats del titular i el veterinari de l’explotació: veterinari que es trobi al servei, exclusiu o no, d'una granja, de manera temporal o permanent, designat pel titular de la granja i / o pel titular dels animals, per a la prestació en ella dels serveis i tasques propis de la professió veterinària que el titular de la granja i / o el titular dels animals li encomani, a efectes de les obligacions i requisits que estableix el present reial decret per a ells.
 • Requisits mínims en bioseguretat, infraestructures, equipaments i maneig: es defineixen les normes de com aplicar una correcta neteja, desinfecció, desinsectació i desratització, una correcta càrrega i descàrrega, optimitzar els consums d’aigua i energia, aplicar una tanca perimetral, instal·lar una correcta ubicació del contenidor de cadàvers, instaurar una xarxa pardalera, quarantenes, seguir les normes de desinfecció de vehicles, equipar uns vestuaris amb separació clara entre zona neta i zona bruta (lavabo, vàter i dutxa obligatoris) i l’engreix i transició, completant les entrades en un màxim de 10 dies. Aquest darrer requisit no serà obligatori quan es facin les entrades per mòduls, o bé si es treballa per fases i s’omplin amb animals del mateix sistema de fases.
 • Sistema Integral de Gestió de les Granges: les explotacions hauran de tenir aquest document, que s’haurà de revisar cada 5 anys i que haurà d’incloure:
  • identificació del veterinari de la granja
  • pla de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització
  • pla de manteniment de les instalacions
  • pla de formació de benestar amimal, sanitat, higiene i maneig dels animals
  • pla de recollida I emmagatzematge dels animals morts
  • pla de gestiónde residus (medicaments, envasos, material fungible...
  • pla de bioseguretat
  • pla de gestió ambiental, que asseguri el compliment de les MTD’s (Millors Tècniques Disponibles), que exigeix la normativa europea.
  • pla sanitari en relació a les malalties de declaració obligatòria
 • Noves distàncies mínimes, definides a l’Annex V
 • Nous sistemes d’identificació individual

Podeu consultar íntegrament el document en aquest enllaç: https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/participacion-publica/proyecto_rd_ordenacion_granjas_porcino_intensivo.aspx

Notícies

Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.