porcat.org

Primera convocatòria d'incentius per a projectes singulars de biogàs

S'ha aprovat la Resolució de 27 de juliol de 2022 del Consell d'Administració de l'E.P.E. Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), M.P., per la qual es formalitza la primera convocatòria del programa d'incentius a projectes singulars d'instal·lacions de biogàs, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, amb finançament dels fons europeus Next Generation UE. PORCAT resumeix els principals punts de la convocatòria:

El programa d'incentius 1 està dirigit als beneficiaris/as que realitzin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat Beneficiaris per al programa d'incentius 1:

 • Tot tipus d'empreses amb personalitat jurídica pròpia. S'entendrà per micro, petita i mitjana empresa el que s'estableix en la Recomanació de la Comissió, de 6 de maig de 2003, sobre la definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.
 • Universitats i centres privats de recerca i desenvolupament, amb personalitat jurídica pròpia.
 • Consorcis i agrupacions empresarials amb o sense personalitat jurídica pròpia que realitzin una activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat, incloses les cooperatives.
 • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, i en aquest cas hauran d'estar donats d'alta en el Cens d'Empresaris, Professionals i Retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària o equivalent.
 • Les comunitats d'energies renovables i les comunitats ciutadanes d'energia, segons definició de la Directiva 2018/2001, del Parlament Europeu i del Consell, i de la Directiva 2019/944, del Parlament Europeu i del Consell, sobre normes comunes per al mercat interior de l'electricitat i per la qual es modifica la Directiva 2012/27/UE, respectivament, així com de l'article 4 del Reial decret llei 23/2020, pel qual s'aproven mesures en matèria d'energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.
 • Les empreses que realitzin projectes elegibles, incloent-hi les explotadores, arrendatàries o concessionàries d'actuacions en l'àmbit de l'energia i/o medi ambient.
 • Les empreses de serveis energètics (Esses), definides en el Reial decret 56/2016, de 12 de febrer. Per a poder ser beneficiàries, aquestes empreses hauran d'actuar conforme al contracte que tinguin establert a tal fi amb la propietat i dur a terme les inversions incloses en alguna de les tipologies d'actuacions recollides en aquesta ordre, havent d'acreditar la seva actuació com a empresa de serveis energètics i la inversió realitzada.

El programa d'incentius 2 està dirigit a beneficiaris/as que no realitzin activitats econòmiques per les quals ofereixin béns i/o serveis en el mercat, incloent-hi entre aquests, persones jurídiques públiques que compleixin amb els requisits establerts per la Comissió Europea per a ser entitats no generadores d'activitat econòmica. Dins del Programa d'Incentius 2, es consideraran com a beneficiaris de les ajudes:

 • El sector públic institucional, a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, les entitats de dret privat vinculades o dependents de les Administracions Públiques no pertanyents a l'Administració General de l'Estat i les Universitats Públiques i els seus centres adscrits amb personalitat jurídica pròpia, quan es pugui excloure l'existència d'ajuda d'estat.
 • Les persones físiques o jurídiques que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, incloent-hi les entitats o organitzacions del tercer sector. S'entén com a entitats o organitzacions del tercer sector les entitats o organitzacions privades sense ànim de lucre que no realitzin cap activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

 

Termini de realització de les actuacions:

1. Les actuacions subvencionades amb les ajudes establertes en la present convocatòria, en el cas del programa d'incentius 1 no podran iniciar-se abans de la data de registre de la sol·licitud de l'ajuda per part del beneficiari/a i en el cas del programa 2 no podrà iniciar-se amb anterioritat a la data de publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat de les bases reguladores d'aquestes ajudes contingudes en l'Ordre TED/706/2022, de 21 de juliol, conforme al que s'estableix en l'article 8.6 de les bases reguladores.

2. Les instal·lacions hauran de trobar-se completament finalitzades abans del 31 d'octubre de 2025 per al que haurà de remetre, abans del venciment d'aquesta data, tota la documentació referida en l'Annex II apartat AII. B., estant plenament operatives.

Termini de presentació de sol·licituds.

Les sol·licituds d'ajuda objecte d'aquesta convocatòria i la seva documentació podran presentar-se des de les 9.00 h del dia 12 de setembre de 2022 fins a les 14.00 hores del dia 14 d'octubre de 2022.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Els requisits que han de complir les tipologies d'actuacions són els següents:

A. TIPOLOGIA 1 (T1): Realització d'instal·lacions de producció de biogàs

Serà actuació subvencionable la inversió en instal·lacions per a producció de biogàs a partir de les següents matèries primeres:

a) Fracció orgànica dels residus de competència local si procedeixen exclusivament de recollida selectiva.

b) Llots d'estacions depuradores d'aigües residuals urbanes (EDAR) i els llots d'estacions depuradores d'aigües residuals d'indústries agroalimentàries.

c) Altres matèries primeres. En aquest tipus es troben incloses diverses categories:

 • Residus de les indústries quan no sigui viable un altre ús segons el que s'estableix en l'article 19 de la llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular.
 • Dejeccions ramaderes amb o sense llit.
 • Restes de cultius.
 • Altres categories excepte cultius.


B. TIPOLOGIA 2 (T2): Realització d'instal·lacions d'aprofitament de biogàs

Es poden realitzar els següents tipus d'instal·lacions (subtipologies) per a aprofitament de biogàs produït en les instal·lacions objecte de subvenció o provinent d'instal·lacions existents (una o més).

Per més informació consulteu el document elaborat pel Ministeri.

Notícies

26-ago-22

Nota de premsa del gremi dels caçadors

La FCC i les seves Territorials manté la crida al col·lectiu de caçadors/es per no començar la temporada de Caça Major, davant la inconcreció del DACC a les seves peticions.
Àrea de socis

Has oblidat el password? Recupera'l aquí.